Cửa hàng Oriberry

1. Oriberry 25 Xuân diệu, Tây hồ, Hà nội
2. Oriberry 36 Ấu triệu, Hoàn kiếm, Hà nội.