Điều khoản sử dụng

Xin chào! Bạn đang ở trang web của Oriberry. Bạn truy cập và sử dụng trang web này nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.  Trường hợp không đồng ý với bất kỳ phần nào của quy định, xin vui lòng không truy cập vào trang web này. Oriberry bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

Trong quá trình vận hành website, Oriberry có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của website để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

Trách nhiệm của người dùng

Người sử dụng chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. Oriberry không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp do virus, hoặc lỗi chương trình.

Nội dung website

Tất cả thông tin trên website này được Oriberry cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Oriberry cập nhật thường xuyên các nội dung lên website nhưng không đảm bảo tất cả thông tin đó là mới nhất và đầy đủ nhất.

Bản quyền

Oriberry là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức của website là thuộc thẩm quyền của Oriberry. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung trên website này nếu không được sự cho phép của Oriberry là hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Oriberry. Oriberry giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

Quyền riêng tư của người dùng

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người dùng được cung cấp thông qua website này sẽ được Oriberry bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào website thuộc công ty con hoặc cửa hàng của Oriberry hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi theo quy định của pháp luật.

Tên người dùng, lịch sử mua bán hoặc các thông tin cá nhân khác như địa chỉ email được giữ bởi Oriberry sẽ không bị bán, bị chia sẻ với bất cứ công ty, tổ chức nào khác.

Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Oriberry.

Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng websitenày tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.